ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสตึกเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ผสมผสานเชื่อมโยงทุกสุขภาวะ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอสตึกและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง ตามมาตรฐานวิชาชีพและตามศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ดังนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการกายภาพบำบัด บริการแพทย์แผนไทย คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
   
ข้อมูลการติดต่อ :
โรงพยาบาลสตึก 124/1 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเถอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ : 044 – 681280-1
Fax. : 044 -681491
  • กลุ่มงานการจัดการทั่วไป ต่อ 127,134
  • กลุ่มการพยาบาล ต่อ 138 กลุ่มงานเวชฯ ต่อ 105
  • กลุ่มงานเทคนิคบริการ ต่อ 113
  • กลุ่มงานทันตกรรม ต่อ111,211
  • กลุ่มงานเภสัชกรรม ต่อ 106
   
วิสัยทัศน์
“คนสตึกสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบบริการได้มาตรฐาน”
    
พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล
ประเภท service plan : M2
จำนวนเตียงจริง_2559 : 113
จำนวนเตียง ICU : 0
จำนวนเตียง NICU : 0
จำนวนเตียง CCU : 0
จำนวนเตียง ICU แผนกอื่น ๆ : 0
รวมจำนวนเตียง ICU ทั้งหมด : 0
จำนวนห้องผ่าตัด : 1
CMI_2558 : 0.69
IP_2558 : 8,542
วันนอนผู้ป่วยใน_2558 : 22,413
TotalAdjRW_2558 : 5,5843.83
OPD_Visit_2558 : 178,471
(ข้อมูล ณ มกราคม 2560 http://phdb.moph.go.th/phdb/force_down.php?f_id=314)
 
        

 

        

Copyright © www.satuekhos.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : งานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตึก

124/1 ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150