แบบสำรวจ(ITA)

            รายงานการสำรวจแบบประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

EB1-11 

หัวข้อ

EB-1

EB-2

EB 2 (1) ขออนุญาตินำหนังสือสั่งการการดำเนินการโครงการ

EB 2 (2) ขออนุญาตินำหนังสือสั่งการการดำเนินการโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน

EB-3 EB 3 (1) ขอญาตินำหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติการตามเเนวทางและคู่มือ
EB-4

EB4 (1-1) ขออนุญาตนำหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4 (1-8) ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2560-พค.2561

EB-5
EB-6

 EB 6 (1) ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

EB-7
EB-8

EB 8(1) ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 8 (4) ขออนุญาตนำผลสรุปการดำเนินการเกี่ยวข้อง

EB-9

EB 9 (1) - 4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน 

EB 9 (2) - 1 -  1 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ

EB 9 (2) -1 -2  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 9 (3) - 4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทาบรายงาน

EB 9 (4) - 1 มีการปรับปรุงขั้นตอน  - แนวทางการปฏิบัติ

EB-10 EB 10 (2) - 4 หนังสืออนุมัติแผน - มี Print Screen
EB-11

EB 11 (2) -1 ขออนุมัติรายงานหลักฐานกิจกรรมที่แสดง

EB 11 (2) -2 ขออนุมัติรายงานหลักฐานสะท้อนกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Copyright © www.satuekhos.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : งานสารสนเทศ โรงพยาบาลสตึก

124/1 ถ.นิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150